تبلیغات
روزهای زندگی - اسماعیلت کیست ؟

روزهای زندگی

و اکنون ابراهیمی ، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای . اسماعیل توکیست؟چیست؟مقامت ؟ آبرویت ؟شغلت ؟پولت؟خانه ات ؟ باغت ؟اتومبیلت ؟خانواده ات ؟علمت ؟درجه ات ؟ هنرت ؟ روحانیتت ؟لباست ؟ نامت ؟ نشانت ؟جانت ؟ جوانیت ؟ زیبایی ات ؟ و ... من چه می دانم ؟

این را باید خودت بدانی و خدایت .من فقط می توانم نشانی هایش را به تو بدهم ، آن چه تو را در راه ایمان ضعیف می کند ، آن چه تو را در راه مسئولیت  به تردید می افکند ، آن چه دلبستگی اش نمی گذارد تا پیام حق را بشنوی و حقیقت را اعتراف کنی ، آن چه تو را به توجیه و تاویل های مصلحت جویانه و ... به فرار می کشاند و عشق به او کور و کرت می کند .
اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد یا یک شیئ ، یا حالت ، یا یک وضع ،و یا حتی یک نقطه ی ضعف ! تو خود آن را هرکه هست و هرچه هست باید به منی در آوری و برای قربانی انتخاب کنی .

دکتر علی شریعتی

منبع : کتاب «ریشه ها و اندیشه ای ماندگار دکتر علی شریعتی »به اهتمام ماندانا کیادهی
نوشته شده در یکشنبه 5 شهریور 1391 ساعت 12:22 توسط زهرا مصلی نژاد نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک